Już teraz otrzymaj 100% dofinansowania na plany zagospodarowania ROD otrzymując grant w ramach projektu realizowanego w działaniu 2.5 Osi Priorytetowej II POIiŚ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

W celu złożenia zapytania na dedykowaną ofertę dla ROD w ramach podstawowego zakresu rodzajów inwestycji grantu ARiMR realizowaną przez UniMap kliknij w poniższy przycisk

Na rynku ROD od 2010 roku 

bg-referencje

Unimap od roku 2010 realizuje pomiary rodzinnych ogrodów działkowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przygotowywaniu planów zagospodarowania dla Polskiego Związku Działkowców jak i lokalnych stowarzyszeń pomiary naszej firmy pomagają w efektywnym zarządzaniu na obszarach 720 Ogrodów na terenie całego kraju..

Różnorodność biologiczna w ostatnich latach spada w alarmującym tempie. Główne powody to działalność człowieka, np. zmiana użytkowania gruntów, zanieczyszczanie środowiska oraz zmiana klimatu. To właśnie ujednolicone i cyfrowe plany zagospodarowania ROD pozwalają naszym klientom na optymalne i formalne reagowanie na próby zmian użytkowania gruntów ROD. Zgodnie z § 30 Regulaminu ROD plan oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ROD, przyczyniając się do zachowania kontrolowanej bioróżnorodności na terenach ogrodów działkowych, a tym samym prowadząc do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

 

Zielona infrastruktura to lepsza jakość życia, czyli…

Ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych,
przyczyniając się do łagodzenia skutków zmian klimatycznych

3.

Poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska ROD

Działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury.

Zakładanie tematycznych tablic edukacyjnych.

Budowa lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD Wdrażanie standardów ochrony drzew opracowanych w ramach projektu LIFE15GIE/PL/000959 Trees for Europe’s Green Infrastructure

2.

Zwiększenie wartości usług ekosystemów ROD

Tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej służącej zieleni.

Utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających

Karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary
(np. dla jerzyków)

1.

Przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej ROD

Opracowanie planu zagospodarowania ROD.
Podziały działek ewidencyjnych, ustalenia granic ROD,
mapy do celów prawnych.

Tablice z planem ogrodu.
Szkice z miarami dla każdej działki rodzinnej.
Mapa z altanami i ich pomiar.
Tabliczki z numerami działek i nazwami alejek.

POCZĄTEK DZIAŁAŃ

Maszy pytania? Potrzebujesz wyceny? 

Skontaktuj się z nami!